Läraren leder i nya sammanhang

På YBC har vi tagit fasta på idén om att inte bara vara en skola – utan en mötesplats för samhälle, näringsliv och skola. Det ska vara enkelt och inbjudande att mötas och söka samarbeten över generationer och samhällsområden. Genom att identifiera viktiga frågeställningar och utmaningar i samhället och låta dessa vara utgångspunkten för undervisningen skapar vi en större grad av engagemang och mening.

Kreativitet och entreprenörskap är två viktiga förmågor och YBC ska vara en skola som verkligen stöttar en utveckling av dessa. Hur kan vi göra det? Det räcker inte att skriva in dessa förmågor i kursplanerna och sedan förvänta oss att traditionell undervisning i ett klassrum ska kunna hjälpa elever och lärare att nå dessa mål. Det måste till något mer.

Det mest grundläggande handlar om vilket sammanhang vi skapar för undervisningen. Det traditionella klassrummet med en föredragande lärare är sällan en miljö där entreprenörskap och kreativitet frodas. Det beror på att dessa kvalitéer helt enkelt inte behövs eller haft ett värde i dessa sammanhang. Det betyder inte att det som görs i ett klassrum skulle vara fel eller dåligt. Det betyder bara att vi behöver hitta olika sammanhang och arbetsformer för att verkligen kunna stimulera utvecklingen av alla våra förmågor

När vi engagerar näringsliv och forskning i våra frågeställningar är hela samhället involverat i en positiv utvecklingsspiral där kreativitet och entreprenörskap är efterfrågade och högt värderade kvalitéer.

I en öppen, komplex miljö som YBC behöver vi utveckla nya lärar- och ledarkompetenser. Det finns ett stort behov av lärare som kan koppla ihop nya komplexa sammanhang, fånga upp frågeställningar bland ungdomarna och samverka på ett kreativt sätt med omvärld, samhälle och näringsliv. Den här lärartypen behöver också ha en god förmåga att läsa av vilka frågor som är aktuella och angelägna och som kan lyftas in i undervisningen. Det är en sorts ”didaktiska designers” som både har bra kontroll på vilka mål eleverna förväntas uppnå, men som framför allt skapar det sammanhang där alla dessa kurser ska vävas samman till en spännande helhet och där våra viktiga förmågor hela tiden tränas och utvecklas.

Det behövs flera lärare av den här typen i alla arbetslag. I någon mening är detta något alla lärare redan gör, men den digitala revolutionen och den sammankopplade världen med den extremt uppskruvade utvecklingstakten skapar definitivt behov av nya ledare och förebilder.

Läraren kan fortfarande vara en viktig kunskapsresurs för eleverna, kanske till och med den viktigaste. Men den lärare som ser sig själv som den enda resursen för sina elever kommer att hindra eleverna från den utveckling de har rätt till. Vi ”äger” elevernas tid i skolan men vi har inte rätt att ”stå i vägen” för deras lärande. Därför är det så viktigt att lärare arbetar tillsammans – både med varandra, med sina elever men också med andra aktörer i samhället. Då sker en naturlig rollfördelning och en sund utveckling av samarbetsförmågor – som för övrigt är en av de mest efterfrågade kompetenserna i samhälle och näringsliv.

För att skolan ska fortsätta utvecklas med alla inblandade behöver vi också alla bli elever i den meningen att vi måste fortsätta, lära, ompröva, nyfiket utforska och utmana oss själva till att växa och gå vidare. Håller vi öppet för dessa processer kommer vi att kunna vara de katalysatorer för lärande och utveckling som behövs för hela samhället.

Om entreprenörskap i skolan

”Tanken om entreprenörskap är ständigt närvarande i allt vi gör och en helt integrerad del av ett arbetssätt där eleverna lär sig planera, genomföra, redovisa och marknadsföra sina idéer. Entreprenörskap i skolan kan ibland reduceras till att handla om hur man startar företag, men det finns oerhört mycket mer i detta begrepp. Det handlar om att lösa problem, ta ansvar, visa uthållighet och skapa resultat – helt enkelt om att etablera en attityd där man ser möjligheterna och inte hindren.”

Daniel Lundqvist intervjuad av Stig-Roland Rask för Skolverket
Hela artikeln finns på http://www.skolverket.se/2.308/2.574/2.1028/entreprenorskap-1.137882

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.